Cenník

Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Nižšie sa nachádza tabuľka odmeny advokáta za jeden úkon právnej pomoci podľa vyhlášky o odmenách advokátov.

Ak hľadáte cenník – výšku odmeny advokáta, ktorú by ste mali zaplatiť za vyriešenie Vášho právneho problému, tak takúto konkrétnu sumu na internete len ťažko nájdete a to najmä z dôvodu, že výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom, ďalej od Vášho konkrétneho právneho problému a od počtu úkonov právnej služby v tejto veci. Pokiaľ chcete vedieť, koľko by stálo vo Vašom prípade poskytnutie právnej pomoci v našich advokátskych kanceláriách, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom – napíšte nám svoj konkrétny právny problém a odpoveď Vám zašleme v priebehu niekoľkých hodín na Váš e-mail.

V našich advokátskych kanceláriách vždy cenu za právne služby dohodneme vopred.

V zmysle § 1 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. sa advokát môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytnutú právnu pomoc. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene.

U nás je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

 1. Podielová odmena
  podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom
 2. Hodinová odmena
  hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby
 3. Paušálna odmena
  paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí
 4. Tarifná odmena
  tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky 655/2004 Z. z. s ohľadom na hodnotu veci

Odmena advokáta podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. sa bežne určuje podľa hodnoty sporu. Orientačne uvádzame odmenu advokáta pri sporoch, v ktorých sa dá určiť hodnota sporu (napríklad pri vymáhaní pohľadávok). Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny podľa vyhlášky 655/2004 Z. z. za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je

tarifná hodnota: výška jedného úkonu právnej pomoci:
do 165,97 € 16,60 €
nad 165,97 € do 663,88 € 16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
nad 663,88 € do 6 638,78 € 41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €
nad 6 638,78 € do 33 193,92 € 220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1 659,70 € prevyšujúcich sumu 6 638,78 €
nad 33 193,92 € 486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3 319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193,92 €

Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad spísanie žaloby, zastupovanie na súde a iné.