Poskytované právne služby

Zmluvné právo

 • komplexné posúdenie predloženého zmluvného vzťahu, pripomienkovanie zmlúv a podrobná analýza zmlúv
 • vypracovanie príslušných zmlúv, a to vo všetkých oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva, ako aj zmlúv z ďalších odvetví (napr. licenčné zmluvy z oblasti práva duševného vlastníctva).
  (pozn. Podľa individuálnych požiadaviek klienta a s prihliadnutím na efektívnu právnu ochranu jeho záujmov vypracujeme akýkoľvek zmluvný typ, nepomenovanú zmluvu, alebo stanovisko, či analýzu k predloženým návrhom zmluvných podkladov.)

Občianske právo

 • zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch
 • riešenie právnych problémov spojených s vysporiadaním podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • poradenstvo a služby pri kúpe, predaji, nájme nehnuteľností
 • vecné bremená, záložné práva, ochrana vlastníckych práv
 • úprava a urovnanie susedských vzťahov
 • právna pomoc a zastúpenie v prípadoch vzniku škodových udalostí na zdraví, majetku alebo iných právach vrátane pomoci pri vymáhaní finančného odškodnenia
 • uplatňovanie nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia a nárokov zo zodpovednosti za vady
 • vypracovanie podaní a uplatňovanie nárokov vo vzťahu k poisťovniam z poistných udalostí
 • vypracovanie stanovísk a analýz v oblasti občianskeho práva

Ochrana spotrebiteľa

 • úprava zmluvnej dokumentácie podnikateľských subjektov tak, aby boli zohľadnené požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa
 • žaloby zohľadňujúce ochranu práv spotrebiteľa
 • zastupovanie spotrebiteľa v predsúdnom a v súdnom konaní
 • právne analýzy týkajúce sa ochrany spotrebiteľských práv

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • zakladanie obchodných spoločností a ich zápis do obchodného registra (vypracovávanie spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo inej súvisiacej agendy a formalít pre príslušné úrady)
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
 • vyhotovovanie zápisníc z valných zhromaždení obchodných spoločností, vyhotovovanie rozhodnutí jediných spoločníkov a jediných akcionárov
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločností (prevody obchodných podielov, predaj akcií)
 • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi (dohody akcionárov, spoločníkov a pod.,), zmluvy medzi štatutárnymi orgánmi a spoločnosťou
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • komplexné právne poradenstvo pre podnikateľov a obchodné spoločnosti
 • vypracovanie stanovísk a analýz v oblasti obchodného práva

Vymáhanie pohľadávok

 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu (komunikácia s dlžníkom)
 • súdne vymáhanie finančných pohľadávok
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok

Právo tretieho sektora

 • zakladanie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
 • komplexné právne poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácií
 • vypracovanie stanovísk a analýz týkajúcich sa neziskových organizácií, vypracovanie komplexnej zmluvnej dokumentácie pre neziskové organizácie
 • zakladanie, zrušenie a zmeny v občianskych združeniach a zabezpečenie komplexnej zmluvnej dokumentácia pre občianske združenia

Rodinné právo

 • právne poradenstvo a zastupovanie v súdnom konaní pri uplatňovaní jednotlivých druhov výživného
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva
 • zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom

Pracovné právo

 • spracovanie dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku pracovnoprávneho vzťahu
 • uplatňovanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • vypracovanie pracovného poriadku, vnútorných smerníc upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov
 • právne poradenstvo pre zamestnancov aj zamestnávateľov
 • vypracovanie stanovísk a analýz v oblasti pracovného práva
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch

Ochrana osobných údajov

 • analýza potrebných zmien v spoločnosti s ohľadom na požiadavky GDPR, vrátane požiadaviek na úpravu webovej stránky
 • vypracovanie súhlasov pre dotknuté osoby
 • vypracovanie poverení pre oprávnené osoby
 • vypracovanie zmlúv o spracovaní osobných údajov so sprostredkovateľmi
 • vypracovanie zmlúv o mlčanlivosti
 • vypracovanie informácií pre dotknuté osoby
 • vypracovanie záznamu o spracovateľských činnostiach
 • vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie
 • komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov SR

Správne právo

 • zastupovanie klientov v správnom konaní
 • uplatňovanie administratívnoprávnych nárokov klientov v správnych konaniach
 • právne poradenstvo a príprava podkladov v správnom konaní
 • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

Internetové právo a právo elektronického obchodu

 • úprava právnych vzťahov vznikajúcich pri prevádzke internetového portálu
 • právne poradenstvo a príprava právnych riešení v oblasti elektronických komunikácií a ochrany osobných údajov, nastavenie všeobecných obchodných podmienok tak, aby zodpovedali aktuálnym právnym predpisom, najmä z oblasti spotrebiteľského práva
 • právne poradenstvo pre prevádzkovateľov webových portálov, on-line aplikácii a elektronických obchodov
 • právne poradenstvo v súvislosti s neoprávneným používaním doménového mena a zastupovanie v súdnom konaní

Ochrana dobrého mena a právo nekalej súťaže

 • poradenstvo a zastupovanie pred súdmi v oblasti ochrany osobnostných práv fyzických osôb
 • poradenstvo a zastupovanie pred súdmi v oblasti ochrany dobrého mena a povesti právnických osôb
 • poradenstvo a zastupovanie pred súdmi v oblasti nekalej súťaže (klamlivá reklama a klamlivé označenie služieb a tovaru, parazitovanie na povesti, porušovania obchodných tajomstiev, vyvolanie nebezpečenstva zámeny atď.)
 • právna ochrana proti nekalej súťaži

Právo v oblasti finančného trhu

 • právne poradenstvo v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov
 • právne poradenstvo v oblasti finančného sprostredkovania
 • právne poradenstvo v oblasti regulácie finančných služieb
 • komplexné zastrešenie právnej agendy v konaniach pred Národnou bankou Slovenska,

Start – upy

 • posúdenie podmienok pre rozbeh podnikania a odporučenie vhodnej právnej formy podnikania
 • transformácia neformálneho start-upu na fungujúcu obchodnú spoločnosť
 • poskytovanie kompletného právneho servisu pre start-upy
 • zmluvné nastavenie vzťahov medzi partnermi
 • nastavenie vnútornej organizačnej štruktúry
 • zabezpečenie ochrany obchodného tajomstva, dobrého mena a povesti
 • ochrana práv z duševného vlastníctva (autorské práva, ochranné známky atď.)

Právne poradenstvo v oblasti realitnej a developerskej činnosti

 • poradenstvo pri akvizíciách, financovaní, stavbe, prenájme a predaji nehnuteľností
 • zmluvné nastavenie vzťahov s obchodnými partnermi (najmä zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve, nájomné zmluvy)