Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Advokátskou kanceláriou JUDr. Lucie Fabianovej

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

JUDr. Lucia Fabianová, advokátka
so sídlom Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad
IČO: 42422027
zapísaná v zozname SAK pod č. 7115

Kontaktné údaje:
tel: +421 915 992 780
e-mail: fabianova@advokati-poprad.sk

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov našou advokátskou kanceláriou (ďalej v texte len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „AK“).

S cieľom chrániť osobné údaje dotknutých osôb, predchádzať porušeniu ochrany osobných údajov a rešpektovať zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov, dodržiavame zásady spracúvania osobných údajov podľa Čl. 5 GDPR bližšie vysvetlených v Kódexe SAK, sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, a aby bola zabezpečená ochrana práv dotknutých osôb. Taktiež zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj dotknutí príjemcovia osobných údajov, ktorým sa Vaše osobné údaje poskytujú, a aby rešpektovali dôverný charakter týchto skutočnosti a dodržiavali povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k týmto skutočnostiam, a to takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením, ďalej príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktoré je potrebné uplatňovať aj popri aplikácii Nariadenia), ďalej Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V nasledujúcom uvádzame, akým spôsobom naša advokátska kancelária postupuje pri spracúvaní osobných údajov v rámci kancelárie pri poskytovaní právnych služieb a aké sú Vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný a okrem zverejnenia na našej webovej stránke je dostupný aj v priestoroch sídla našej advokátskej kancelárie.

Nakoľko nemáme povinnosť mať v zmysle Nariadenia ustanovenú zodpovednú osobu, v prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, ak si myslíte, že bola porušená ochrana Vašich osobných údajov alebo ak chcete zistiť, aké údaje o Vás spracúva naša advokátska kancelária, prípadne, ak chcete zistiť iné informácie ohľadom Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Prečo spracúvame o Vás osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje a kto sa považuje za dotknutú osobu?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu, neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť primerané právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch môže mať za následok aj vznik našej povinnosti odmietnuť poskytnutie právneho poradenstva. Osobné údaje o našich klientoch alebo o iných fyzických osobách môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, zákonným získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

V nadväznosti na vyššie uvedené je tzv. dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorá nám ako Prevádzkovateľovi poskytuje osobné údaje v súvislosti s využívaním právnych služieb, či iných ako právnych služieb, alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby (t. j. klient alebo potenciálny klient), alebo ktorej osobné údaje spracúvame ako Prevádzkovateľ, no tieto osobné údaje nám ako Prevádzkovateľovi neboli poskytnuté priamo dotknutou osobou, ale získali sme ich zákonným spôsobom od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a podobne. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby, alebo fyzická osoba, na ktorú ako na zamestnanca, či ako na spolupracovníka nášho klienta alebo inej tretej osoby oprávnene a zákonne poskytne osobné údaje jej zamestnávateľ alebo obchodný partner/klient. Obdobne to platí aj v prípade, ak ste fyzickou osobou – podnikateľom a poskytnete nám svoje osobné údaje (pozn. za osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa je potrebné považovať všetky údaje, prostredníctvom ktorých je možné takúto osobu identifikovať. V zmysle stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR aj s ohľadom na úzku previazanosť súkromného a profesijného života fyzických osôb – podnikateľov, pri spracúvaní údajov o nich môže dôjsť k identifikácii fyzickej osoby, ktorá bude identifikovaná na základe znakov tvoriacich výkon činnosti fyzickej osoby – podnikateľa. Prípadné vyčlenenie niektorých údajov mimo pôsobnosti Nariadenia môže byť uskutočnené len ad hoc po zohľadnení individuálnych okolností prípadu, nakoľko určenie, či sa jedná o osobný údaj vždy závisí od komplexného posúdenia dostupných údajov v ich vzájomnej súvislosti a zároveň situácie, ako celku).

Akým spôsobom a aké údaje ako Prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúvame?

Ako Prevádzkovateľ zhromažďujeme osobné údaje o dotknutých osobách rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, pri osobnom stretnutí v súvislosti s poskytovaním služieb a/alebo v rámci interakcie prebiehajúcej s klientmi a/alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, prípadne prostredníctvom sociálnych sietí.

V tomto kontexte by sme radi upozornili, že naša advokátska kancelária nie je považovaná za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania. Môže ísť o situácie, kedy sú našej advokátskej kancelárii poskytnuté osobné údaje omylom, nedopatrením, špekulatívnym spôsobom, alebo sú jej poskytnuté také osobné údaje, o ktoré nežiadala a nemá záujem tieto osobné údaje ďalej spracúvať na žiadne účely, pričom uchovanie takýchto údajov (napr. z dôvodu ich vrátenia oprávnenej osobe alebo ich vymazania v primeranej lehote) nepredstavuje spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia.

Práve v závislosti od povahy nášho vzťahu ako Prevádzkovateľa s dotknutou osobou zhromažďujeme osobné údaje/kategórie osobných údajov v rozsahu potrebnom na výkon advokácie podľa Zákona o advokácii a iných advokátskych predpisov, pričom ich rozsah je závislý od konkrétnej dotknutej osoby a konkrétnych poskytovaných právnych služieb alebo iných ako právnych služieb. Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú prevažne identifikačné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje, ako napríklad telefóne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo, bankové údaje a iné údaje Vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným a nevyhnutné na riadne a včasné poskytnutie našich právnych služieb, resp. iných ako právnych služieb. Osobitnú kategóriu osobných údajov (pôjde najmä o údaje o zdravotnom stave) spracúvame len v prípade, ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov klienta v súlade s Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

A/ Poskytovanie právnych služieb

V rámci výkonu nášho povolania spracúvame Vaše osobné údaje v rámci viacerých účelov, a to:

 • príprava ponuky právnych služieb na žiadosť klienta
 • posúdenie klienta z pohľadu potenciálneho konfliktu záujmov
 • uzatvorenie zmluvného vzťahu s klientom vrátane predzmluvných vzťahov
 • overovanie totožnosti klienta
 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
 • poskytovanie právneho poradenstva, vrátane vypracovanie právnych rozborov (analýz)
 • komunikácia s klientmi a inými fyzickými osobami týkajúca sa výkonu povolania alebo zmluvného vzťahu s klientom
 • vyhľadávanie dôkazov v prospech klienta
 • právne poradenstvo v rámci funkcie zodpovednej osoby podľa GDPR.

Osobné údaje v rámci vyššie uvedených účelov spracúvame v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (zmluvné a predzmluvné vzťahy), v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (t.j. na základe z. č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na Advokátsky poriadok, na základe z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov) a vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

B/ Poskytovanie iných ako právnych služieb

V rámci výkonu nášho povolania spracúvame Vaše osobné údaje v rámci účelu: vykonávanie konverzie a zaručenej konverzie. Tieto úkony vykonávame v prípade, ak je potrebné v rámci povinnej elektronickej komunikácie so štátom (súdy alebo iné orgány verejnej moci, v konaní pred ktorými Vás ako klienta zastupujeme) osvedčiť pravosť niektorých dokumentov. Tieto osobné údaje teda spracúvame na základe vzájomného zmluvného vzťahu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších právnych predpisov v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

C/ Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Z dôvodu zabezpečenia súladu výkonu povolania advokáta so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory, spracúvame Vaše osobné údaje tiež v rámci nasledovných účelov:

 • plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu;
 • vnútorné administratívne činnosti súvisiace s alebo podporujúce poskytovanie právnych a iných služieb;
 • evidencia času, úkonov a poskytnutého poradenstva klientovi;
 • správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi klientom a advokátom;
 • vedenie spisovej agendy advokáta.

Osobné údaje v rámci vyššie vymedzených účelov spracúvame na základe z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, na základe z. č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na Advokátsky poriadok v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ako aj na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na riadnom dodržiavaní stavovských predpisov a riadnom vedení agendy advokáta v súvislosti s transparentným poskytovaním právnych služieb.

D/ Správa registratúry

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate Vy nám alebo my Vám korešpondenciu (platí pre fyzické osoby). Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov.

E/ Evidencia a spracovanie účtovných dokladov

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás údaje bežnej kategórie, ktoré sú potrebné pre vystavenie faktúry ako účtovného dokladu, a to na právnom základe z.  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Tieto osobné údaje o Vás uchovávame v súlade s vyššie uvedeným zákonom po dobu 10 rokov.

F/ Evidencia osobných údajov zástupcov a zamestnancov klientov, ktorí vystupujú voči nám ako kontaktné osoby pre vzájomnú komunikáciu

Za účelom toho, aby sme mohli jednoduchšie a efektívnejšie realizovať zmluvné vzťahy s našimi klientmi, ktorí sú právnickými osobami, príp. fyzickými osobami – podnikateľmi, nám títo poskytujú v prípade potreby riešenia záležitostí týkajúcich sa vecí, v ktorých poskytujeme danému klientovi právne poradenstvo, kontaktné údaje svojich zamestnancov, členov štatutárneho orgánu, príp. iných nimi poverených osôb, ktoré naša advokátska kancelária ďalej spracúva (eviduje a v prípade potreby Vás potom kontaktuje).

Tieto osobné údaje spracúvame buď v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (právnym základom je teda plnenie zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy), a to v prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, s ktorou máme uzatvorený zmluvný vzťah, teda, ktorá je naším klientom, príp. potenciálnym klientom, alebo v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem), ak ste zamestnancom nášho klienta, pričom v tomto prípade je naším oprávneným záujmom práve možnosť obrátiť sa na kontaktnú osobu za účelom transparentnejšej realizácie zmluvného vzťahu s naším klientom, ktorý Vás určil v rámci plnenia Vašich pracovných povinností ako kontaktnú osobu.

G/ Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, vedieme o tom evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

H/ On-line identifikátory a ostatné osobné údaje spracúvané v súvislosti s návštevou našej webovej stránky a profilom na sociálnych sieťach

H1/ – Webová stránka advokati-poprad.sk

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri návšteve našej webovej stránky, zaznamenávame a používame za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky, funkcionality a užívateľsky priaznivého používania našej webovej stránky.

 a) IP adresa a iné údaje potrebné na používanie elektronických služieb

Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na server poskytovateľa našej domény. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 • IP adresa požadujúceho počítača
 • dátum a čas prístupu
 • názov a URL prevzatého súboru
 • webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)
 • použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet

Vaša IP adresa:je to číslo, ktoré počítaču automaticky pridelí poskytovateľ internetových služieb (ISP). IP adresou sa predovšetkým chápe unikátny identifikátor zariadenia pripojeného do internetu alebo lokálnej siete. Jednoducho povedané, ide teda o identifikačný údaj počítača, telefónu, čí tabletu, avšak nie osoby. IP adresa sa identifikuje a zaznamená automaticky v našich serverových súboroch denníka vždy, keď používateľ navštívi stránku, a to spoločne s časom návštevy a navštívenými stránkami.

IP adresa sa nepovažuje vždy sa osobný údaj, ale len vtedy, ak je možné prostredníctvom iných prostriedkov, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii, identifikovať konkrétnu osobu. Statické IP adresy využívané fyzickými osobami – jednotlivcami je potrebné považovať za chránené osobné údaje; dynamická IP adresa, ktorú poskytovateľ online služieb uchováva v súvislosti s prehliadaním obsahu jeho webového sídla zo strany dotknutej osoby, predstavuje pre takéhoto poskytovateľa služby (prevádzkovateľa) osobný údaj, ak má k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých dokáže identifikovať dotknutú osobu, a to aj vďaka ďalším informáciám, ktorými disponuje poskytovateľ internetového pripojenia dotknutej osoby (napr. prevádzkovateľ webu uchováva v rámci logovacích záznamov prevádzkový http/https denník). Dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj aj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

IP adresa sa nebude považovať za osobný údaj, ak IP adresa, ktorá je predmetom spracovania je pridelená k sieti, ktorú využíva veľký počet zariadení (devices), a preto nie je možné identifikovať konkrétneho užívateľa zariadenia (napr. sieť LAN vo firme, v ktorej sú zosieťované stovky počítačov využívané ešte väčším počtom užívateľov); ďalej ak je IP adresa anonymizovaná v technicky najskoršom možnom momente, pričom nikdy nedôjde k uloženiu IP adresy do pamäte pevného, príp. virtuálneho disku patriaceho a v individuálnom prípade nie je možné dosiahnuť identifikáciu konkrétneho užívateľa v dôsledku využívania služieb typu TOR v kombinácii s ďalšími faktormi (napr. vhodný typ a verzia prehľadávača s optimálnymi nastaveniami zákazu cookies a automatického mazania cache pamäte a histórie vyhľadávania, vypnutie všetkých Flash/JAVA pluginov, modifikácia MAC adresy a pod.).

Váš prehliadač:Určité informácie sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehliadačov, napríklad adresa MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia webového prehliadača.

Vaša IP adresa ako osobný údaj vo vzťahu k našej advokátskej kancelárii:Týmto Vám dávame na vedomie, že nedisponujeme prostriedkami na identifikovanie konkrétneho používateľa, nakoľko pri návšteve našej webovej stránky sa nikde nezadávajú ďalšie osobné údaje ako napr. meno a priezvisko alebo kontaktný údaj. Nakoľko však súčasná európska judikatúra uvádza, že osoba je identifikovateľná aj vtedy, ak niekto iný (tretí subjekt) môže prostredníctvom iných právnych prostriedkov identifikovať dotknutú osobu, čiže táto osoba je identifikovateľná aj nepriamo, môže byť aj v prípadoch, ak neposkytnete pri návšteve našej webovej stránky iné osobné údaje, táto IP adresa považovaná za osobný údaj (t.j. ak existujú právne prostriedky umožňujúce poskytovateľovi online služieb obrátiť sa – najmä v prípade počítačových útokov – na príslušný orgán, aby tento orgán podnikol kroky potrebné na získanie daných informácií od poskytovateľa internetového pripojenia a na začatie trestných stíhaní). V prípadoch, kedy je IP adresu potrebné považovať za osobný údaj, Vás informujeme o tom, že príjemcom Vašich osobných údajov je spoločnosť poskytujúca nám webhostingové služby. Tiež sme povinní ich poskytnúť súdom, orgánom činným v trestnom konaní, príp. orgánom prejednávajúcim priestupky, resp. aj iným orgánom verejnej moci, ak nás na to v rámci ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov, resp. ak si my uplatňujeme naše nároky v súdnom konaní.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  – oprávnený záujem Prevádzkovateľa slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti.

Zabezpečenie webovej lokality

Informujeme Vás tiež, že návšteva našich webových stránok je úplne bezpečná, nakoľko používame zabezpečený protokol HTTPS (známy ako zelený zámok), čím dochádza k bezpečnému prenosu dát a k prevencii nepovoleného prístupu. Protokol HTTPS využíva štandardný prenos webovej stránky s tým, že dáta sú šifrované pomocou SSL certifikátu.

b) COOKIES 

V súlade s Nariadením a so zákonom o elektronických komunikáciách si Vás po dôkladnej analýze týmto dovoľujeme informovať, že na našej webovej stránke nepoužívame žiadne súbory cookies.

Odkazy na iné webové stránky

Ak nájdete na našich stránkach linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

 H2/ – Sociálne siete

Pri zverejňovaní obsahu na našom profile na sociálnej sieti Facebook môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania. V tejto súvislosti Vás informujeme o tom, že využívame analytické nástroje od spoločnosti Facebook, a to najmä pre sledovanie návštevnosti a interakcií s obsahom umiestneným na našom facebookovom profile.

Osobné údaje pre sociálnu sieť Facebook spracúva spoločnosť Facebook Ireland Ltd. 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko(ďalej len “Facebook“) tak, ako je to opísané v politike Facebooku na https://www.facebook.com/policy. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že v tomto prípade môžu byť údaje užívateľov spracúvané aj mimo Európsku úniu. To môže mať za následok riziká pre užívateľa, pretože napr. vymáhanie práv užívateľov môže byť náročnejšie. Facebook sa však podriadil podmienkam ochrany súkromia EÚ – USA a súhlasí s tým, že bude dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov prostredníctvom prijatia tzv. štandardných zmluvných doložiek po zrušení tzv. Privacy Shield.

Pokiaľ nie je v tejto informácii ďalej uvedené inak, je prevádzkovateľom JUDr. Lucia Fabianová, advokátka. Popri našej advokátskej kancelárii je však samostatným prevádzkovateľom aj prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnej siete. Ide o ďalšieho samostatného prevádzkovateľa vykonávajúceho spracúvanie osobných údajov, na ktoré však máme len obmedzený vplyv. V prípadoch, kedy môžeme ovplyvniť a určiť podmienky spracúvania osobných údajov, usilujeme sa v rámci možností poskytnutých nám zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete o to, aby bolo spracúvanie osobných údajov realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V mnohých prípadoch ale nemôžeme ovplyvniť spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete a tiež nevieme presne, ktoré osobné údaje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete spracúva. Štatistiky, ktoré nám poskytuje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete, môžeme ovplyvniť len v obmedzenej miere, ale nevieme ich vypnúť. Tieto štatistiky sú však anonymné a neposkytujú nám informácie o konkrétnych dotknutých osobách a ich aktivite v súvislosti s našou reklamou.

Údaje, ktoré ste pridali na našom profile na sociálnej sieti, ako napr. komentáre, videá, obrázky, lajky, verejné správy atď. sa zverejňujú prostredníctvom platformy sociálnej siete a nikdy ich nespracúvame ani nepoužívame na iný účel. Vyhradzujeme si však v prípade potreby právo vymazať obsah porušujúci právne predpisy, napr. príspevky porušujúce právne predpisy, nenávistné komentáre, vulgárne komentáre (napr. so sexuálnym obsahom) alebo prílohy (napr. obrázky alebo videá), ktoré porušujú autorské práva, práva duševného vlastníctva, trestnoprávne predpisy alebo morálne zásady.

Ak nám dopyt pošlete prostredníctvom platformy sociálnej siete, môžeme v závislosti od potrebnej odpovede odkázať aj na iné bezpečnejšie komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť zasielať nám dôverné dopyty na našu kontaktnú adresu uvedenú v úvode tejto informácie.

Pokiaľ ide o údaje, ktoré nám zašlete dôverne (napr. prostredníctvom funkcie súkromnej správy, listom alebo e-mailom), prenos týchto osobných údajov na tretiu stranu mimo našej advokátskej kancelárie zásadne vylučujeme. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní a zmluvne viazaní v súlade s Čl. 28 Nariadenia.

Účel spracúvania osobných údajov/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Naša advokátska kancelária spracúva osobné údaje na stránkach sociálnych sietí za účelom zvyšovania povedomia verejnosti o nej v online prostredí a za účelom komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí a zodpovedania príslušných dopytov, vrátane predzmluvnej komunikácie. V rámci účelu sociálne siete – štatistické údaje vystupujeme spolu so spoločnosťou Facebook ako spoloční prevádzkovatelia osobných údajov.

Váš obsah môžeme zdieľať na našej stránke, ak ide o funkciu platformy sociálnej siete a komunikujeme s Vami prostredníctvom platformy sociálnej siete. Právnym základom je Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom našej advokátskej kancelárie na rozvíjaní našich vzťahov s verejnosťou a komunikácii s Vami. V prípade predzmluvnej komunikácie s potenciálnymi klientmi sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. V rámci účelu sociálne siete – štatistické údaje sa jedná o spracúvanie štatistických údajov, ktoré je v niektorých prípadoch možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe. Pre bližšie vysvetlenie odkazujeme na recitál 50 Nariadenia, podľa ktorého „spracúvanie osobných údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov. Ďalšie spracúvanie na štatistické účely by sa malo považovať za zlučiteľné so zákonnými spracovateľskými operáciami.“ Z uvedeného teda vyplýva, že v rámci tohto účelu (štatistický účel) spracúvame osobné údaje na právnom základe rovnakom než je právny základ pôvodného účelu spracovania osobných údajov (t.j. účelu, na ktorý boli predmetné osobné údaje pôvodne získané).

Pre účel “sociálne siete – štatistické údaje“ je naša advokátska kancelária spoločným prevádzkovateľom so spoločnosťou Facebook. V rámci tohto účelu môže naša AK údaje o užívateľoch a o ich správaní na sociálnych sieťach získané prostredníctvom poskytovateľa sociálnej siete Facebook spracúvať na účely prieskumu trhu a reklamy. Na tieto účely sa ukladajú v počítačoch užívateľov aj tzv. cookies , v ktorých je uložené užívateľské správanie a záujmy daného užívateľa. V rámci tohto účelu Facebook poskytuje našej AK ako majiteľovi a správcovi jeho oficiálnych profilov na sociálnych sieťach (tzv. fanpage) štatistiku a informácie v takom rozsahu, že ich je možné považovať za osobné údaje, nakoľko tieto nám pomáhajú získavať prehľad o druhoch akcií, ktoré užívatelia na svojich stránkach vykonávajú (pozn. nám sú však poskytované zo strany spoločnosti Facebook len anonymné štatistiky, ktoré však spoločnosť Facebook samotná vie priradiť ku konkrétnym užívateľom). Za účelom zbierania a spracúvania štatistických údajov sme so spoločnosťou Facebook spoločnými prevádzkovateľmi, pričom osobné údaje získané na tieto účely sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi našou advokátskou kanceláriou a Facebookom.

Dohoda je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Webtracking a prevádzkovateľ platformy sociálnej siete

Prevádzkovateľ platformy sociálnej siete používa webtracking. Webtracking sa môže vykonať nezávisle na tom, či ste prihlásení alebo registrovaní na platforme sociálnej siete. Žiaľ, ako sme už uviedli, nemôžeme ovplyvniť metódy webtrackingu platforiem sociálnych sietí, a teda ani nemôžeme tieto napr. vypnúť.

Prosím vezmite na vedomie: Nemožno vylúčiť, že prevádzkovateľ platformy sociálnej siete používa Váš profil a údaje o správaní napr. na vyhodnotenie Vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub atď. Naša advokátska kancelária nemá žiadny vplyv na spracúvanie alebo postupovanie Vašich údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete.

Bližšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov prostredníctvom poskytovateľov platformy sociálnej siete a ďalších možností vyjadriť nesúhlas nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Informácia podľa čl. 26 ods. 2 Nariadenia EÚ

S prevádzkovateľom služieb sociálnych sietí existuje vzťah podľa Čl. 26 ods. 1 Nariadenia (spoločná zodpovednosť). Prevádzkovateľ služieb sociálnych sietí v tomto rámci prevádzkuje celú IT infraštruktúru týchto služieb, má vlastné zásady ochrany osobných údajov, udržuje s Vami osobitný užívateľský vzťah (pokiaľ ste registrovaným užívateľom služieb sociálnych sietí) a je spoločne s nami tiež zodpovedný za výmaz obsahu a príspevkov, ktoré sú nevhodné alebo v rozpore s právnymi predpismi. Okrem toho zodpovedá výlučne prevádzkovateľ sociálnej siete sám za všetky otázky týkajúce sa údajov Vášho užívateľského profilu, ku ktorému nemáme prístup.

Cookies na sociálnych sieťach

Pokiaľ ide o cookies využívané v rámci propagácie našej advokátskej kancelárie na sociálnej sieti Facebook a s tým súvisiacich aktivít, sme síce povinní dotknutú osobu informovať o využívaní takýchto cookies na našom profile, avšak z našej strany nedochádza prostredníctvom týchto nástrojov k identifikovaniu konkrétnej osoby – na tento účel používame štandardné riešenia od Facebook, čím však nevylučujeme, že k zhromažďovaniu týchto údajov dochádza zo strany prevádzkovateľa príslušnej platformy sociálnej siete.

Viac informácií o využívaní cookies na sociálnych sieťach nájdete na tejto webovej adrese:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

V prípade, ak návštevníkovi vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža, môže sa rozhodnúť naň neudeliť svoj súhlas, prípadne ho neakceptovať alebo môže využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje umožňujú návštevníkom webstránok automatizovane identifikovať v ich prehliadači digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od spoločnosti Facebook) a vymazať ich, čím sa zamedzí aj prípadnému spracúvaniu osobných údajov návštevníka našej webstránky.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, a to najmä osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania), poskytovateľom účtovných služieb a IT služieb, ako aj poskytovateľovi, ktorý nám zabezpečuje webhosting, t.j. u ktorého máme registrovanú doménu, a u ktorého na serveroch sa tieto osobné údaje ukladajú – obchodná spoločnosť Websupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, Bratislava 841 04, IČO: 36 421 928. Za príjemcu osobných údajov je potrebné tiež považovať  v prípade návštevy nášho profilu na sociálnej sieti Facebook aj prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook – spoločnosť Facebook, Inc. so sídlom v Menlo Park, Kalifornia, USA, resp. Facebook Ireland Ltd. 4, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Spoločnosť Facebook sa nachádza v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. štandardných zmluvných doložiek alebo prijatie zmluvných doložiek medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom) v súlade s Čl. 46 Nariadenia. V prípade, ak vyššie uvedené spoločnosti spracúvajú osobné údaje aj v našom mene ako poskytovateľ softvérovej služby, pôsobia aj v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov.

Vezmite, prosím, ďalej na vedomie, že aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme zákonnú povinnosť oznamovať informácie, pokiaľ ide o predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Naša advokátska kancelária je ako povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon o AML“) oprávnená rovnako, ako všetky ostatné advokátske kancelárie, aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa Zákona o AML. Akákoľvek advokátska kancelária, vrátane našej, je pritom oprávnená získavať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania, a to kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, ako aj spracúvať rodné čísla dotknutých osôb a ďalšie údaje a doklady, a to všetko bez súhlasu dotknutej osoby.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos osobných údajov našich klientov do tretích krajín nezamýšľame s výnimkou prípadu, ak by k nemu dochádzalo v súvislosti s využívaním nášho profilu na sociálnej sieti Facebook.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Neuskutočňuje sa.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Naša advokátska kancelária ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získala, to znamená, že osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, t.j. dovtedy, kým nám túto povinnosť ukladá zákon, resp. v prípade prípravy ponuky právnych služieb na žiadosť klienta, ak klient odmietne právne poradenstvo, jeho osobné údaje ďalej nebudeme spracúvať a budú zlikvidované.

V prípade evidencie osobných údajov zástupcov a zamestnancov klientov, ktorí vystupujú voči nám ako kontaktné osoby pre vzájomnú komunikáciu, spracúvame osobné údaje o týchto dotknutých osobách po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a naším klientom ako zmluvným partnerom, maximálne však po dobu zmeny oprávnenej kontaktnej osoby (zamestnanca/člena štatutárneho orgánu) na základe oznámenia klienta.

Osobné údaje, ktoré sú obsahom účtovných dokladov, spracúvame na základe z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov, a teda v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Tieto účtovné doklady sú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

V prípade, ak dôjde k uplatneniu práv dotknutých osôb, v rámci tohto účelu spracúvame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov.

V prípade IP adries sa tieto vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

V prípade osobných údajov spracúvaných na našom profile na sociálnej sieti Facebook Vám dávame na vedomie, že všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Vaším podnetom (pochvala, kritika, otázka alebo iný podnet) zaslanom prostredníctvom priamej správy na našu stránku na sociálnej sieti, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané. Uchovávanie údajov 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. Osobné údaje spracúvané na štatistické účely sú uchovávané do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete alebo pokým užívateľ neodstráni svoj účet; a to podľa toho, čo nastane skôr. Všetky príspevky Vami zverejnené na našom profile na sociálnej sieti zostanú po neobmedzenú dobu na časovej osi, ak ich neodstránime z dôvodu aktualizácie základných tém, alebo z dôvodu ich rozporu s právnymi predpismi alebo našimi smernicami, alebo pokiaľ neodstránite príspevok sami. Výmaz Vašich údajov samotným prevádzkovateľom sociálnej siete nevieme nijako ovplyvniť. Dodatočne sa teda uplatňujú aj zásady ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete.

Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 29/11/2011 v zmysle nižšie uvedeného:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ochrana e-mailovej komunikácie

V prípade vzájomnej e-mailovej komunikácie je ochrana Vašich osobných údajov zabezpečená tak, že e-mailové konto máme registrované na doméne webhostingovej spoločnosti so sídlom na území SR, s ktorou máme uzatvorenú Zmluvu o spracovaní osobných údajov, a ktorá ako sprostredkovateľ zodpovedá za porušenie svojich záväzkov v zmysle Nariadenia, ktorým je viazaná. Pri prijímaní bezpečnostných opatrení sme teda postupovali v súlade so štandardmi a odporúčaniami Slovenskej advokátskej komory pri nákupe softvéru a/alebo cloudových služieb a zabezpečili sme si platené cloudové služby na území SR, ktoré zaručujú požadovanú ochranu osobných údajov. E-mailová komunikácia je štandardne šifrovaná pomocou SSL certifikátu.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov

V súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vás jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaných na právnom základe oprávneného záujmu v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Informujeme Vás, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Ak v niektorom v tejto informácii uvedenom prípade spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať u prevádzkovateľa takéto spracúvanie v zmysle vyššie uvedeného poučenia.

V Poprade, dňa 31. 01. 2022