Informácie o Vašich právach

Bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR

A) Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Ako osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od banky ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.

Ak nás o vyššie uvedené údaje požiadate, my Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte túto žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Upozorňujeme Vás však, že právo získať kópiu Vašich osobných údajov, nesmie mať v súlade s Čl. 15 ods. 4 Nariadenia nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na prístup nie je absolútnym právom dotknutej osoby a je podmienené špecifickou podmienkou možnosti takéhoto prístupu, pričom nesmie mať nepriaznivé dôsledky pre práva a slobody iných  (napr. klienta, advokáta, iných dotknutých osôb ako je dotknutá osoba uplatňujúca žiadosť), pričom za nemožný alebo nepriaznivý pre práva a slobody iných sa považuje vždy, ak je zakázaný právnymi predpismi alebo ak ohrozuje povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcu zo Zákona o advokácii.

 

B/ Právo na opravu

Pokiaľ sa domnievate, že sú o Vás spracovávané nepresné, neaktuálne alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. V každom prípade však platí, že o tom, či sú osobné údaje chybné alebo neúplné z pohľadu účelu ich spracúvania, rozhoduje advokátska kancelária ako prevádzkovateľ.

 

C) Právo na výmaz (právo na zabudnutie)

Za podmienok uvedených v čl. 17 Nariadenia ste oprávnený požadovať výmaz svojich osobných údajov a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať vaše osobné údaje. O takýto výmaz môžete požiadať najmä pokiaľ: (i) Prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje na účely, pre ktoré boli spracovávané, (ii) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a súčasne, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, (iii) osobné údaje sa spracovávali nezákonne, (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, (iv) ak namietate proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je spracúvanie z našej strany založené na našom oprávnenom záujme a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo kedykoľvek, ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, ak je ich spracúvanie založené na oprávnenom záujme, ktorým je tzv. priamy marketing našich tovarov a služieb.

Tiež Vás upovedomujeme o tom, že ak sme s Vaším súhlasom zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Tiež Vás upovedomujeme o tom, že nie sme povinní vykonať výmaz Vašich osobných údajov na základe Vašej žiadosti v prípade, ak je spracúvanie potrebné na (a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely  pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Naša advokátska kancelária ako Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

D) Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba, ktorou je (a) klient, alebo (b) iná fyzická osoba v postavení dotknutej osoby odlišná od klienta, avšak výlučne so súhlasom klienta, ak je to podľa advokáta v záujme klienta, má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pričom toto právo sa posudzuje obdobným spôsobom ako právo na vymazanie osobných údajov; v každom prípade právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov neslúži na právnu ochranu iných fyzických osôb proti klientom advokáta alebo proti poradenstvu advokáta.

V ostatných prípadoch máte ako dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle nasledovného:

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ: (i) ako dotknutá osoba napadnete správnosť spracovávaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a (iv) a pokiaľ namietate ako dotknutá osoba voči spracúvaniu osobných údajov na podklade tzv. oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak ste ako dotknutá osoba dosiahli obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný informovať Vás o skutočnosti, že bude obmedzenie spracúvania zrušené a to pred tým, ako sa tak má stať.

 

E) Právo na informáciu o príjemcoch v súlade s Čl. 19 Nariadenia

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať informáciu o tom, ktorých príjemcov sme my ako prevádzkovateľ informovali o tom, že došlo k oprave, výmazu alebo obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ sa to neukázalo ako nemožné alebo si to nevyžadovalo neprimerané úsilie.

 

F) Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorou je (a) klient alebo (b) iná fyzická osoba v postavení dotknutej osoby, odlišná od klienta, avšak iba so súhlasom klienta a ak je to podľa advokáta v záujme klienta, má právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, a táto má právo ich preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. Právo na prenosnosť nemôže mať nepriaznivé dôsledky pre práva a slobody iných (napríklad, ak by advokát porušil povinnosť mlčanlivosti podľa Zákona o advokácii).

 

G) Právo vzniesť námietku (namietať) proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva  na  splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. V takýchto prípadoch vykonáme posúdenie, či oprávnené záujmy našej spoločnosti prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka. Nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

H) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov, ste oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu. Na území Slovenskej republiky je týmto dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel. č.: +421 /2/ 3231 3214.

 

I) Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia týchto údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v prípade ak:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – vtedy sa jedná o tzv. zmluvnú požiadavku na poskytnutie osobných údajov (resp. požiadavku, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy) a dotknutá osoba údaje nemusí Prevádzkovateľovi zo zákona poskytnúť s tým, že berie na vedomie, že v takom prípade nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy s Prevádzkovateľom.
 2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – v takom prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba ich musí poskytnúť (osobné údaje sa vtedy spracúvajú aj bez súhlasu dotknutej osoby)
 3. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa – v takomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu, avšak môžete v súlade s Čl. 21 Nariadenia kedykoľvek namietať ich spracúvanie (viď text vyššie).

To, či sa v jednotlivých prípadoch poskytnutia osobných údajov zo strany Vás ako dotknutej osoby jedná o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku, vyplýva z jednotlivých právnych základov spracúvania, ktoré sú uvedené osobitne pri každom účele spracúvania osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu, a to z dôvodu, že nám túto povinnosť ukladá zákon, a teda ste v týchto prípadoch povinní poskytnúť nám zákonom požadované osobné údaje a v prípade, ak nám ich odmietnete poskytnúť, budeme musieť postupovať v súlade s ustanoveniami osobitných právnych predpisov alebo ich spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy (t.j. v rámci poskytovania právnych služieb na základe zmluvného vzťahu) a v prípade, ak nám požadované osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť pristúpiť k realizácii zmluvného záväzku, a teda môžeme odmietnuť poskytovanie právnych služieb, príp. ich spracúvame na základe vyššie špecifikovaného oprávneného záujmu.

 

J) Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Dávame všetkým našim klientom na vedomie, že v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, v rámci žiadneho účelu spracovania vašich osobných údajov.

 

Osobitné upozornenie v súvislosti s právami klienta ako dotknutej osoby

Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, ako klient, ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) nemáte právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom, ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

 

V Poprade, dňa 25. 05. 2018